Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za wejście na naszą stronę internetową www.kupimytwojsamochod.pl (dalej „Strona“).

AUTO1 Polska Sp. z o.o. (dalej „AUTO1“ of „Spółka“) poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim spółka przetwarza dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby [taka osoba określana jest dalej mianem „Osoby, której dane dotyczą”]), ma to miejsce zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem ochrony danych UE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych wiążącymi dla spółki AUTO1.

Każde przetwarzanie danych osobowych, dla którego nie ma podstaw prawnych będzie mieć miejsce (jeżeli w ogóle) wyłącznie za zgodą użytkownika.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera szczegóły dotyczące charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez AUTO1, a także informacje o prawach Osoby, której dane dotyczą.

1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w znaczeniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych jest

AUTO1 Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Telefon: 530 180 180
E-mail: info@kupimytwojsamochod.pl

2. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań i/lub sugestii w odniesieniu do ochrony danych, można kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnej chwili.

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

AUTO1 Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Telefon: 530 180 180
E-mail: abi@kupimytwojsamochod.pl

3. Administratorzy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych podczas zawierania umowy sprzedaży używanego samochodu oraz odpowiedni inspektorzy ochrony danych

Zawierając umowę sprzedaży w jednym z naszych sklepów, stroną umowy będzie AUTO1 European Cars B.V. Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam, Holandia (dalej „AUTO1 European Cars“).

Stronami odpowiedzialnymi za przetwarzanie w sytuacji zawierania umowy sprzedaży jest AUTO1 European Cars (patrz klauzula 6).

Na mocy klauzuli 6, AUTO1 European Cars przekażą informacje na temat przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez AUTO1 European Cars i przez WKDA Automobile zastosowanie mają odpowiednio klauzule 8, 21 i 22 niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez AUTO1 European Cars ma miejsce wyłącznie zgodnie z postanowieniami RODO i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych.

Inspektor ochrony danych AUTO1 European Cars jest dostępny pod adresem:

AUTO1 European Cars B.V.
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
Holandia

E-Mail: datenschutz@auto1.com
Tel.: + 49 (0)30 20163290

4. Przetwarzanie danych o użytkowaniu

Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę wchodzi użytkownik, Strona ta zbiera szereg różnych danych i informacji.

Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze.

Dotyczy to następujących danych:

 • rodzaj przeglądarki i stosowana wersja,
 • system operacyjny systemu wchodzącego na stronę,
 • strona internetowa, z której system wchodzący na stronę trafił na tę Stronę (znana jako adres odsyłający),
 • podstrony, które system wchodzący na stronę odwiedza na tej Stronie,
 • data i godzina wejścia na Stronę,
 • adres IP,
 • dostawca usług internetowych systemu wchodzącego na stronę,
  oraz
 • inne podobne dane i informacje mające na celu zapobiegać ryzyku w przypadku ataków skierowanych na nasze systemy IT.

Przetwarzając te dane o użytkowaniu, AUTO1 nie wyciąga żadnych wniosków na temat Osoby, której dane dotyczą.

AUTO1 potrzebuje tych danych, by

 • w sposób poprawny wyświetlać zawartość Strony,
 • zoptymalizować treść i reklamy dla tej Strony,
 • zapewnić ciągłość naszych systemów IT oraz technologii stanowiących podstawę tej Strony
  a także
 • przekazać organom ścigania informacje, które są niezbędne na cele przeprowadzenia postępowań karnych w przypadku cyberataku.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Te dane w zanonimizowanej formie są analizowane przez AUTO1 na potrzeby statystyczne, a także by zwiększyć poziom ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zanonimizowane dane w plikach log na serwerze są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez Osobę, której dane dotyczą.

5. Przetwarzanie danych osobowych, które zostały nam przekazane

Jeżeli użytkownik dokonuje wyceny pojazdu za pośrednictwem naszej Strony, zbieramy dane wprowadzone przez użytkownika do formularza wyceny, który został nam przesłany.

Jeżeli użytkownik rezerwuje spotkanie na miejscu za pośrednictwem Strony, należy podać swoje imię/nazwisko oraz numer telefonu.

O ile nie zostanie określone inaczej w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych, AUTO1 przetwarza dane przekazane zgodnie z klauzulą 4 wyłącznie, by świadczyć usługi, które zostały nam zlecone, na przykład, by:

 • stworzyć konto użytkownika,
 • przekazać informacje o wycenie pojazdu,
 • zrealizować i/lub przetworzyć umowę zakupu.

Jeżeli użytkownik nie przekaże nam danych zgodnie z klauzulą 4, nie będziemy mogli zezwolić na skorzystanie ze stosownych usług.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

6. Przetwarzanie danych osobowych podczas zawierania umowy sprzedaży używanego samochodu

AUTO1 European Cars przetwarza dane osobowe otrzymane od użytkowników w kontekście zawierania umowy sprzedaży w jednym z naszym sklepów (przykładowo takie dane jak imię i nazwisko, adres, informacje o rachunku bankowym) w celu realizacji umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a AUTO1 European Cars.

AUTO1 European Cars przetwarza te dane, aby zrealizować umowę sprzedaży zawartą między AUTO1 European Cars a użytkownikiem.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

7. Przesył danych do spółek stowarzyszonych

AUTO1 to spółka zależna AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin, Niemcy (dalej „AUTO1 Group“).

Dane, które zostały zebrane za pośrednictwem Strony i w kontekście zawierania umowy kupna w odniesieniu do używanego samochodu przechowywane są i przetwarzane są przez AUTO1 z wykorzystaniem usług technicznych AUTO1 Group. AUTO1 Group ma obowiązek zachowania poufności w tej kwestii i przetwarza dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami AUTO1. Stosowną podstawą prawną jest Art. 28 RODO.

AUTO1 Group jest spółką macierzystą następujących spółek zależnych:

AUTO1 Sales Services GmbH & Co. KG
AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG,
AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG,
AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG,
AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG,
WKDA Booking Services GmbH & Co. KG
oraz
WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG
(dalej „Spółki zależne AUTO1“).

Przekazanie danych osobowych na rzecz Spółek zależnych AUTO1 i przetwarzanie tych danych przez te spółki ma miejsce tylko w następujących celach:

 • administrowanie danych osobowych
  Na potrzeby technicznego przetwarzania danych, Spółka zależna AUTO1 przetwarza dane w sposób poufny i wyłącznie na polecenie AUTO1 i zgodnie z jej instrukcjami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 28 RODO.
 • przetwarzanie zapytań
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.
 • przetwarzanie umów
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

8. Przesył danych osobowych do zewnętrznych usługodawców

AUTO1 korzysta z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby technicznej analizy danych, czy procesów przetwarzania lub przechowywania (np. by otrzymać zagregowane, bezosobowe statystyki z baz danych lub w celu przechowywania kopii zapasowych). Ci usługodawcy są starannie wybierani i spełniają wysokie standardy w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych. Są oni zobowiązani zachować ścisłą poufność danych i przetwarzać dane wyłącznie na polecenie AUTO1 i zgodnie z jej instrukcjami. Podstawą prawną regulującą angażowanie takich usługodawców jest Art. 28 RODO.

AUTO1 współpracuje ze spółkami i innymi podmiotami, które świadczą wyspecjalizowaną ekspertyzę w odniesieniu do niektórych obszarów (np. konsultanci podatkowi, radcy prawni, biura rachunkowe, firmy logistyczne). Te podmioty są zobowiązane prawnie lub umownie do zachowania poufności. Jeżeli konieczny jest przesył danych osobowych do takich podmiotów, podstawą prawną, w zależności od rodzaju współpracy, jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.

9. Subskrypcja newslettera

Dokonując subskrypcji newslettera wykorzystamy adres e-mail, by wysyłać nowe numery naszego newslettera, za pośrednictwem których przekazujemy użytkownikom informacje na temat interesujących zagadnień.

Aby zagwarantować użytkownikom poprawną subskrypcję newslettera – to jest, aby uniemożliwić nieautoryzowaną subskrypcję w imieniu stron trzecich – po dokonaniu subskrypcji, w ramach mechanizmu „double-opt-in” prześlemy użytkownikowi wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Przechowamy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę subskrypcji i potwierdzenia, aby móc prześledzić i potwierdzić subskrypcję w późniejszym terminie.

Przechowamy adres e-mail użytkownika, by wysyłać mu newsletter, do chwili, gdy ten zrezygnuje z subskrypcji lub gdy zaprzestaniemy jego wysyłania.

Na potrzeby analiz statystycznych naszych kampanii newslettera, nasze newslettery zawierają elementy znane jako „znaczniki pikselowe”.

To miniatura scalona z wiadomością e-mail sformatowana w HTML, która pozwala nam określić czy i kiedy otwarto wiadomość e-mail i jakie łącza w wiadomości e-mail zostały kliknięte.

W ramach tego procesu, na nasze serwery trafia również adres IP.

Jednakże nie przechowujemy tego adresu IP ani innych danych osobowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na mocy Art. 6(1)(a) RODO.

Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać swoją zgodę, mającą zastosowanie w przyszłości do wszystkich rodzajów newslettera bez ponoszenia żadnych kosztów, poza podstawowymi kosztami przesyłu (tj. na przykład, kosztami dostawcy usług internetowych użytkownika).

W takim przypadku nie będziemy już wysyłać newslettera.

Jeżeli otrzymamy prośbę o wycofanie zgody dodamy dane kontaktowe użytkownika na czarną listę, z której korzystamy, by mieć pewność, że nie będziemy wysyłać niechcianych reklam.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

10. Cookies

Niniejsza Strona korzysta z plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany i przechowywany w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki.

Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie wywołują żadnych szkód.

Pliki cookie tej Strony zawierają dane osobowe użytkownika.

Pliki cookie oszczędzają użytkownikowi Strony, przykładowo, ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesył konkretnej treści i pomagają AUTO1zidentyfikować szczególnie popularne obszary Strony.

Pozwala to AUTO1, między innymi, na dostosowanie treści Strony do potrzeb jej użytkowników.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Użytkownik może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już zapisane mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Ta opcja jest dostępna w popularnych przeglądarkach.

Jeżeli użytkownik wyłączy zapis plików cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, najprawdopodobniej nie wszystkie funkcje tej Strony będą w pełni dostępne.

11. Google Analytics

Niniejsza Strona korzysta z Google Analytics.

Google Analytics to usługa analizy stron.

Analiza stron internetowych to zbieranie, łączenie i analiza danych odnoszących się do zachowania użytkowników na stronach.

Usługa analizy stron zbiera, między innymi, dane na temat tego z jakiej strony Osoba, której dane dotyczą trafiła na tę stronę (strona znana jako adres odsyłający), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często lub na jak długo podstrona jest odwiedzana.

Analiza stron jest stosowana, by zoptymalizować stronę internetową i by przeprowadzić analizę stosunku kosztu do korzyści reklam w Internecie.

Spółką obsługującą Google Analytics jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na potrzeby analizy za pośrednictwem Google Analytics AUTO1 stosuje sufiks „_gat._anonymizeIp”.

Dzięki tej funkcji, adres IP połączenia internetowego Osoby, której dane dotyczą zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli Osoba, której dane dotyczą wchodzi na naszą Stronę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego częścią Porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Celem Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą Stronę.

Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, by przeanalizować wykorzystanie Strony, aby stworzyć raporty internetowe, które podsumowują aktywności na Stronie, a także by świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem Strony.

Google Analytics stosuje pliki cookie, to jest pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i które pozwalają zanalizować, jak korzystał on ze Strony.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na poszczególne podstrony niniejszej Strony internetowej – która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i która korzysta z usługi Google Analytics – narzędzie Google Analytics zmusza przeglądarkę internetową w systemie IT Osoby, której dane dotyczą, by przesłała ona dane spółce Google w celu dokonania analizy.

W kontekście tego procesu technicznego, Google pozna dane osobowe – takie jak adres IP Osoby, której dane dotyczą – które pozwolą spółce Google, między innymi, na prześledzenie pochodzenia odwiedzających i kliknięć i tym samym umożliwią zafakturowanie prowizji.

Dzięki plikom cookie, przechowywane są dane osobowe, na przykład godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do naszej Strony oraz liczba wejść Osoby, której dane dotyczą na naszą Stronę.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą Stronę, te dane osobowe, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do spółki Google w USA.

Te dane osobowe są przechowywane przez spółkę Google w USA.

Google potencjalnie przesyła te dane osobowe, które zebrała dzięki temu procesowi, stronom trzecim.

Jak stwierdzono powyżej, Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stale sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Taka zmiana ustawień przeglądarki uniemożliwi również spółce Google umieszczanie plików cookie w systemie IT Osoby, której dane dotyczą.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Co więcej, Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics i związanych z wykorzystaniem niniejszej Strony, a także sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych przez Google i zapobiegać takiemu zbieraniu i przetwarzaniu.

Aby zrealizować swoje prawa, Osoba, której dane dotyczą musi pobrać wtyczkę dla przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i zainstalować tę wtyczkę.

Ta wtyczka informuje narzędzie Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie może ono przesyłać żadnych danych i informacji na temat wizyt na stronach.

Google uznaje zainstalowanie takiej wtyczki jako sprzeciw.

Jeżeli system IT Osoby, której dane dotyczą zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, Osoba, której dane dotyczą musi ponownie zainstalować wtyczkę przeglądarki, by wyłączyć narzędzie Google Analytics.

Jeżeli wtyczka zostanie odinstalowana lub wyłączona przez Osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która podlega kontroli Osoby, której dane dotyczą, można taką wtyczkę ponownie zainstalować lub włączyć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać szczegóły na temat przepisów dotyczących ochrony danych spółki Google, należy wejść na stronę https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl oraz https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://marketingplatform.google.com/intl/pl_ALL/about/analytics/.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

12. Google Tag Manager

Niniejsza Strona korzysta z Google Tag Manager.

Ta usługa pozwala na zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu.

Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą, między innymi, by mierzyć ruch i zachowanie odwiedzających.

Google Tag Manager jedynie instaluje tagi.

Nie korzysta z plików cookie i tym samym nie zbiera danych osobowych w ramach tego procesu.

Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane.

Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych.

Jeżeli przeprowadzono deaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona aktywna dla wszystkich tagów, pod warunkiem, że zostały one zainstalowane przez Google Tag Manager.

13. Google AdWords

Niniejsza Strona korzysta ze Śledzenia konwersji Google.

Obejmuje to instalowanie plików cookie na komputerze przez Google AdWords, jeżeli użytkownik trafił na naszą Stronę za pośrednictwem reklamy Google.

W ramach swoich czynności sprzedażowych, AUTO1zachęca potencjalnych klientów do skorzystania z ofert zaprezentowanych na Stronie z wykorzystaniem Google AdWords, to jest reklam w kontekście wyników wyszukiwań Google.

W tym kontekście należy wziąć pod uwagę kilka kwestii w odniesieniu do plików cookie umieszczanych przez Google na komputerze, w sytuacji, gdy użytkownik trafił na Stronę za pośrednictwem reklamy Google: taki plik cookie przestaje być aktywny po 30 dniach i nie służy do identyfikacji osób.

Jeżeli użytkownik odwiedza poszczególne podstrony strony należące do klienta AdWords, a taki plik cookie jest aktywny, Google i klient mogą zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie.

Tym samym nie jest możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem stron klientów AdWords.

Informacje uzyskane dzięki plikom cookie dotyczącym konwersji są stosowane na potrzeby stworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji.

Klienci AdWords otrzymują liczbę użytkowników, która kliknęła ich reklamę i którzy zostali przekierowani na stronę, która zawiera tag śledzenia konwersji.

Tacy klienci nie otrzymują jednak informacji, których można użyć, by zidentyfikować daną osobę.

Jeżeli użytkownik nie chce brać udziału w procesie śledzenia, można zablokować instalację pliku cookie, który odpowiedzialny jest za śledzenie, przykładowo poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki, by wyłączyć automatyczne umieszczanie plików cookie.

Można również wyłączyć pliki cookie odpowiedzialne za śledzenie konwersji, dostosowując ustawienia przeglądarki, by ta blokowała pliki cookie z domeny https://www.googleadservices.com

Z polityką prywatności Google w odniesieniu do śledzenia konwersji można się zapoznać pod adresem https://policies.google.com/privacy?gl=pt&hl=pl.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na mocy Art. 6(1)(a) RODO / Art. 6(1)(f) RODO.

14. Wtyczki społecznościowe

Niniejsza Strona korzysta z narzędzi znanych jako wtyczki społecznościowe (dalej „wtyczki”) różnych portali społecznościowych.

Dzięki tym wtyczkom można podzielić się treścią lub polecić produkt.

Jeżeli użytkownik wejdzie na naszą Stronę, przeglądarka automatycznie połączy się z serwerami stosownej sieci społecznościowej.

Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do przeglądarki przez sieć społecznościową i włączana do zawartości Strony przez przeglądarkę.

Włączając funkcjonalność wtyczek, portal społecznościowy otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na naszą Stronę.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany w mediach społecznościowych, mogą one połączyć wizytę z jego kontem.

Jeżeli użytkownik nawiązuje interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „lubię to” lub zostawiając komentarz, ta informacja zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki na stronę portalu społecznościowego i tam zapisana.

Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie zbierania danych i o ich przetwarzaniu i wykorzystaniu przez media społecznościowe, a także by użytkownik mógł zapoznać się ze swoimi prawami i ustawieniami w zakresie ochrony swojej prywatności, należy zapoznać się z politykami ochrony danych stosownych portali lub stron.

Łącza do tych dokumentów można znaleźć poniżej.

Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do mediów społecznościowych, strony z włączonymi wtyczkami mogą przesyłać dane do tych mediów społecznościowych.

Aktywna wtyczka umieszcza plik cookie z identyfikatorem z każdym ponownym wejściem na stronę.

Ponieważ przeglądarka wysyła ten plik cookie automatycznie za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie z serwerem sieci, sieć ta może stworzyć profil na temat tego, jakie strony odwiedził użytkownik powiązany z identyfikatorem.

Jest również możliwe, że ten identyfikator może zostać połączony z osobą w późniejszym czasie; na przykład, gdy użytkownik loguje się później na stronę mediów społecznościowych.

Na Stronie korzystamy z następujących wtyczek:

15. Piksel Facebooka

Stosujemy „piksel konwersji” i/lub „piksel odwiedzającego” Facebooka.

Obejmuje to instalację pikseli śledzenia na naszych stronach.

Odwiedzając nasze strony, ma miejsce bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem pikseli śledzenia.

Między innymi, Facebook otrzymuje powiadomienie z przeglądarki, że na naszą Stronę wszedł użytkownik ze swojego stanowiska komputerowego.

Jeżeli użytkownik ma konto na Facebooku, Facebook może połączyć wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika.

Chcemy zaznaczyć, że jako operator stron, nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez spółkę Facebook.

Jedyne, co możemy zrobić to wybrać te segmenty użytkowników Facebooka (według wieku lub zainteresowań), którym wyświetlane mają być reklamy.

Co więcej, mając dostęp do piksela przez przeglądarkę, Facebook może stwierdzić, czy reklama Facebook odniosła sukces, na przykład czy zakończyła się ona zakupem przez Internet.

To pozwala nam zarejestrować skuteczność reklam Facebooka, na potrzeby statystyczne i badania rynku.

Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie zbierania danych i o ich przetwarzaniu i wykorzystaniu przez Facebooka, a także by użytkownik mógł zapoznać się ze swoimi prawami i ustawieniami w zakresie ochrony swojej prywatności, należy zapoznać się z polityką ochrony danych spółki Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

16. Twitter

Funkcje oferowane przez portal Twitter są zintegrowane z naszymi stronami.

Korzystając z Twittera i opcji „tweetnij”, strony, które odwiedza użytkownik są połączone z kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom.

Obejmuje to przesyłanie danych spółce Twitter.

Chcemy zaznaczyć, że jako operator stron, nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez spółkę Twitter.

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy przejść na stronę z polityką prywatności Twitter https://twitter.com/en/privacy.

Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności Twitter w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

17. eKomi

Niniejsza Strona korzysta z usług wystawiania opinii i ocen oferowanych przez eKomi Ltd, Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Niemcy (dalej „eKomi“).

eKomi przetwarza zanonimizowane dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Szczegóły są dostępne na stronie eKomi pod adresem https://www.ekomi.co.uk/uk/.

Aby przetworzyć, zanalizować i opublikować opinie i oceny, te informacje przesyłane są do eKomi.

Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

Będą one wykorzystywane wyłącznie na użytek wewnętrzny.

18. CrazyEgg.com

CrazyEgg.com, aby zapisywać losowo wybrane wejścia (tylko z wykorzystywaniem zanonimizowanych adresów IP).

Korzystając z ciasteczek, to narzędzie śledzenia pozwala na analizę tego, jak użytkownik korzysta ze Strony (to jest co użytkownik klika).

W tym celu, profil użytkownika jest wyświetlany wizualnie.

Narzędzie tworzy profile użytkowników wykorzystując pseudonimy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na mocy Art. 6(1)(a) RODO / Art. 6(1)(f) RODO.

W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych tworzonych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie https://www.crazyegg.com/opt-out

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych przez CrazyEgg.com, należy wejść na stronę https://www.crazyegg.com/privacy.

19. SDK Facebooka

W naszej aplikacji na mobilne systemy operacyjne, zastosowaliśmy element znany jako SDK Facebooka.

To oprogramowanie pozwala nam znaleźć odpowiedzi na pytanie, dzięki którym kampaniom reklamowym na Facebooku użytkownicy zainstalowali naszą aplikację.

W tym celu wysyłamy Facebookowi ID aplikacji, wersję aplikacji i informację, że aplikacja została uruchomiona.

Żadne inne dane nie są przesyłane.

20. Amazon CloudFront

Niniejsza Strona korzysta z usługi Amazon CloudFront, systemu CDN (content delivery network) spółki Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (dalej „Amazon”).

Korzystanie z systemu CDN skraca czas ładowania się Strony.

Amazon obsługuje kilka serwerów w Europie (w tym we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech i w Mediolanie we Włoszech), aby móc wysyłać nasze dane najszybciej jak to możliwe.

Jednakże w kwestiach technicznych nie można zapewnić, że przeglądarka nie skorzysta z serwera znajdującego się poza UE (np. dlatego, że wejście na tę Stronę miało miejsce spoza UE lub z innego powodu).

W takim przypadku, dane wysłane z przeglądarki są wysyłane bezpośrednio do stosownego kraju i/lub regionu (Ameryka Północna i Południowa, Azja, Australia).

Spółka Amazon posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Amazon CloudFront, należy wejść na stronę https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=f_ls.

Z polityką prywatności Amazon można się zapoznać pod adresem https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

21. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

AUTO1 przetwarza i przechowuje inne dane osobowe wyłącznie przez taki okres, który jest konieczny, by zrealizować cel przechowywania.

Gdy cel przechowywania zostanie zrealizowany, dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane rutynowo, zgodnie z przepisami prawa. Dane o użytkowaniu są co do zasady usuwane co 30 dni.

22. Prawa Osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw wymienionych w niniejszej klauzuli, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

a) Prawo do uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane.

b) Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji w następujących kwestiach:

 • dane osobowe jej dotyczące;
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 • informacje czy dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

c) Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania

 • o sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą
  oraz
 • o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które jej dotyczą.

d) Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o bezzwłoczne usunięcie danych, które jej dotyczą, zwłaszcza w sytuacji, gdy:

 • cele, na które dane osobowe zostały zebrane lub w ramach których były przetwarzane nie są już aktualne;
 • Osoba, której dane dotyczą wycofała swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  i/lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o ograniczenie przetwarzania, w sytuacji, gdy:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający AUTO1. sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już potrzebne na cele przetwarzania, ale są one potrzebne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy sprzeciw doprowadzi do zaprzestania przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące.

Co więcej, osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

g) Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych:

 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AUTO1 lub przez stronę trzecią.

W przypadku sprzeciwu, AUTO1 nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).


Wersja: Grudzień 2020