Regulamin strony kupimytwojsamochod.pl

Należy dokładnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z witryny www.kupimytwojsamochod.pl oraz usług tamże oferowanych. Korzystając z tej strony i/lub dostępnych na niej usług zgadzasz się związać niniejszymi warunkami.

A.Informacje Ogólne

1. Witryna www.kupimytwojsamochod.pl (dalej zwana “Witryną”) jest prowadzona przez AUTO1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA) (dalej zwaną “KTS”) posiadającą numer NIP: 7010415829, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000500583. W sprawach dotyczących korzystania ze strony www.kupimytwojsamochód.pl z KTS można się kontaktować również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kupimytwojsamochod.pl.

2. Niniejsze warunki (dalej „warunki KTS”) dotyczą korzystania z Witryny i usług tam oferowanych (dalej “Usługi”). Jeśli użytkownikom Witryny lub użytkownikom Usług (dalej łącznie („Użytkownicy”, osobno „Użytkownik”) oferowane są Usługi w Witrynie, lub jeśli udostępniane są im Usługi w Witrynie, Usługi te podlegają niniejszym warunkom KTS tylko w zakresie nieobjętym odmiennymi postanowieniami w witrynie lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy Usług.

3. Wszelkie warunki Użytkownika inne niż niniejsze warunki KTS nie będą obowiązywać.

4. KTS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian warunków KTS oraz Usług oferowanych przez KTS. Każdy Użytkownik podlega warunkom KTS oraz ogólnym warunkom i zasadom dotyczącym Usług wykorzystywanych przez Użytkownika obowiązujących w chwili użytkowania lub skorzystania z Usług przez Użytkownika.

B.Wycena, ocena i sprzedaż pojazdów z wykorzystaniem Witryny

1. Witryna umożliwia Użytkownikom wprowadzenie pewnych danych pojazdu do okna wprowadzania w Witrynie oraz, na tej podstawie, uzyskanie darmowej wyceny (dalej zwanej „Wyceną online”) dotyczącej osiągalnej ceny pojazdu, bieżących informacji w zakresie zmian ceny pojazdu oraz sytuacji rynkowej dotyczącej podobnych pojazdów, wysyłanych na adres e-mail podany przez Użytkownika. Przekazując informacje Użytkownik zapewnia, że pojazd jest zgodny ze stanem opisanym przez Użytkownika, oraz nie posiada żadnych właściwości zmniejszających jego wartość, których Użytkownik nie wskazał.

2. Wycena online nie stanowi oferty, a jedynie szacunek osiągalnej ceny sprzedaży na podstawie danych pojazdu wprowadzonych przez Użytkownika. Wycena online ani dodatkowe informacje przekazywane w tym kontekście nie stanowią wiążącej oferty dla Użytkownika w zakresie zakupu pojazdu, ani przyjęcia wiążącej oferty Użytkownika w zakresie sprzedaży pojazdu.

3. W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość umówienia się na wizytę w celu otrzymania oferty zakupu od firmy powiązanej kapitałowo z KTS. Użytkownik otrzyma ofertę wyłącznie jeśli umożliwi fizyczną kontrolę i wycenę swojego pojazdu (dalej „Wycena”) w jednym z oddziałów w Polsce (dalej łącznie zwanych „Oddziałami” a osobno „Oddziałem”). Użytkownik może zarezerwować wizytę w celu Wyceny za pośrednictwem Witryny.

4. Jeśli po Wycenie Użytkownik otrzyma konkretną ofertę zakupu pojazdu za określoną cenę (dalej „Ostateczna cena sprzedaży”), nie będzie ona pochodzić ona od KTS. Wszelkie Ostateczne ceny sprzedaży składa wyłącznie AUTO1 European Cars B.V., Hoogoorddreef 11, 1101BA Amsterdam, Holandia (dalej zwana „Kupującym”), która, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, stanie się jedyną stroną umowy sprzedaży pojazdu zawartej z Użytkownikiem.

5. KTS informuje, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży pojazdu przedstawionego do Wyceny przez Użytkownika, cena zakupu będzie zapłacona Użytkownikowi po przekazaniu pojazdu, dokumentów pojazdu oraz wszelkich akcesoriów (np. zapasowych kluczyków). W zakresie, w jakim zakup podlega opodatkowaniu VAT, wszelkie podane ceny uznaje się za brutto, tj. obejmujące polski podatek VAT. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzedaje swojego pojazdu jako osoba prywatna, Kupujący wstrzyma płatność uzgodnionej ceny zakupu do chwili otrzymania oryginału pisemnej faktury od Użytkownika, spełniającego wymagania prawa podatkowego. Jeśli Użytkownik nie jest zarejestrowany w dokumentach pojazdu, jako właściciel pojazdu, powinien wykazać prawo do sprzedaży pojazdu na przykład przez ciąg umów sprzedaży. Analogicznie, jeśli Użytkownik sprzedaje pojazd w imieniu lub poprzez stronę trzecią, Użytkownik przedstawi oryginał odpowiedniego pełnomocnictwa. Kupujący wstrzyma płatności ceny zakupu do chwili przekazania powyższych dowodów lub dokumentacji.

C. Udostępnienie danych

1. KTS – lub spółki z grupy kapitałowej do której należy KTS – mogą zaoferować pojazd na aukcji internetowej, na stronie www.auto1.com, w celu uzyskania niewiążących ofert z sieci sprzedawców KTS, a przez to uzyskać najlepszą możliwą wycenę dla pojazdu. W przypadku gdyby przesłane fotografie pojazdu stanowiły utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela KTS i spółkom należącym do grupy kapitałowej do której należy KTS niewyłącznej licencji, nieograniczonej pod względem czasu i miejsca, do wykorzystywania fotografii przekazanych zgodnie z Punktem C.1, nieodpłatnie, na www.auto1.com – w powyżej opisanym celu. W tym zakresie Użytkownik nie będzie wykonywał swoich autorskich praw osobistych i udziela zgody na niewskazywanie go go jako twórcy fotografii.

D. Korzystanie z Witryny

1. W granicach parametrów niniejszych warunków KTS, Użytkownicy mają prawo, by za pomocą okna wyszukiwania online wywoływać poszczególne zestawy danych na swoich ekranach oraz drukować je w celu stworzenia stałego obrazu wizualnego.

2. Działania Użytkownika mające ma celu lub mogące uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Witryny lub Usług udostępnianych w Witrynie są niedozwolone.

3. Przy braku wyraźnej pisemnej zgody KTS Użytkownicy nie mogą systematycznie zbierać i/lub ponownie używać elementów Witryny lub Usług udostępnianych w Witrynie. W szczególności, bez wyraźnej pisemnej zgody KTS Użytkownicy nie mogą wykorzystywać eksploracji danych, robotów ani podobnych programów do gromadzenia i ekstrahowania danych w celu ekstrakcji jakichkolwiek kluczowych elementów Witryny lub Usług udostępnionych w Witrynie w celu ich ponownego wykorzystania.

4. Łączenie, integracja lub innego rodzaju powiązanie Witryny lub Usług udostępnianych w Witrynie, w tym framing, jest niedozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody KTS.

5. Wyświetlanie i zakres funkcjonalności Witryny i Usług udostępnianych w Witrynie może różnić się w zależności od rodzaju dostępu – np. poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. Prawo do korzystania z Witryny i Usług udostępnianych w Witrynie oraz ich funkcji istnieje tylko w granicach bieżącego stanu techniki.

E. Odpowiedzialność Użytkownika, gwarancje, wyłączenie odpowiedzialności

1. Użytkownik gwarantuje KTS, a w przypadku sprzedaży również Kupującemu, że informacje o pojeździe przekazane przez niego KTS i/lub Kupującemu, w tym przedstawione w umowie sprzedaży, są prawidłowe. Użytkownik może zostać zobowiązany do zrekompensowania KTS i/lub Kupującemu wszelkich wydatków poniesionych przez nich wskutek nieprawidłowych informacji przekazanych przez Użytkownika.

2. KTS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wady techniczne Witryny, a w szczególności za ciągłą i nieprzerwaną dostępność Witryny oraz wszelkich Usług tam udostępnianych, lub za pozbawione błędów odtworzenie szczegółów przekazanych przez twórców list.

3. Jeśli oferta jest niedostępna lub w przypadku jakichkolwiek innych obaw dotyczących Witryny lub KTS, Użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta KTS poprzez dane kontaktowe podane w informacjach na wstępie.

4. KTS zawsze dokłada starań w celu zapewnienia dostępności Witryny i Usług w Witrynie w sposób nieprzerwany i pozbawiony usterek. Jednak z uwagi na charakter Internetu, nie zawsze można to zagwarantować. Z tego względu dostęp do Witryny może być okazjonalnie przerwany lub ograniczony, między innymi w celu umożliwienia napraw, prac konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych Usług. KTS dokłada starań w celu ograniczenia częstości i czasu trwania tych tymczasowych przerw lub ograniczeń.

F. Ochrona Danych Osobowych, informacje o platformie internetowego rozstrzygania sporów

1. Administratorem danych i dostawcą usług jest AUTO1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000500583. We wszystkich sprawach dotyczących polityki prywatności istnieje możliwość skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. Ochrony danych KTS, najlepiej pod adresem e-mail: abi@kupimytwojsamochod.pl.

2. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych znaleźć można w naszej polityce prywatności na https://www.kupimytwojsamochod.pl/ochrona-danych/.

3. Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj.

4. Ponieważ wolimy rozstrzygać wszelkie spory bezpośrednio z naszymi Użytkownikami, KTS nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów w sposób opisany w pkt 3. KTS informuje również, że nie bierze udziału w pozasądowych postępowaniach w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich. W sprawach spornych można kontaktować się z KTS również pod adresem mailowym info@kupimytwojsamochod.pl

G. Prawa autorskie i prawo użytkowania

1. Wszelkie oznaczenia firmowe, logotypy, teksty, obrazy i inne informacje w Witrynie zazwyczaj podlegają prawom autorskim. Korzystanie z Witryny nie uprawnia do jakiegokolwiek innego sposobu użytkowania takich informacji. Wszelkie modyfikacje, dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju mediach poza Witryną jest zabronione. Wszelkie inne zastosowania są dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą KTS.

2. KTS jest jedynym posiadaczem praw autorskich do fotografii wykonanych w Salonie podczas Wyceny pojazdu. Dotyczy to w szczególności fotografii używanych pojazdów, niezależnie od tego, czy zawarta została umowa sprzedaży wycenianego pojazdu. Zmiana, wykorzystanie lub dalsze przetwarzanie przez strony trzecie są zabronione.

3. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie informacji oraz logotypów lub znaków handlowych stron trzecich ukazanych w Witrynie naruszające nasze prawa KTS i/lub prawa tych stron trzecich jest zakazane.

H. Klauzula Salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków KTS są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność prawną innych postanowień. Uznaje się, iż postanowienie nieważne zostało zastąpione ważnym, możliwie najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego początkowego postanowienia.

I. Prawo właściwe, i jurysdykcja

1. Niniejsze warunki KTS są regulowane wyłącznie przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Użytkownik może zrezygnować z Usług w każdym czasie przesyłając oświadczenie pisemne lub elektroniczne na adres KTS wskazany na wstępie tego dokumentu.

3. W zakresie, w którym Użytkownik jest przedsiębiorcą zawierającym zawodowo umowy w zakresie sprzedaży lub zakupu samochodów lub osobą prawną lub przynajmniej jedna ze stron umowy nie posiada ogólnego miejsca zamieszkania w Polsce, sądem wyłącznie właściwym dla wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z tej relacji umownej będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby KTS.

Wersja: Kwiecień 2021